header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Какво позволява чл. 56 от ЗУТ?

Публикувано от Anton Kisiov на 08.09.2019
| 0

Какво позволява Чл. 56 от ЗУТ

Обекти за други обслужващи дейности

Прякото тълкуване на чл. 56 от ЗУТ при частни имоти засяга построика или обект, в която да си държиш мотиките и лопатите за да си обработваш земята. Дали обаче това не създава и някои проблеми при така наречените преместваеми обекти.

Цитат от закона:

Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят:

  1. преместваеми увеселителни обекти;
  2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
  3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.

 

(3) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Обектите по ал. 1 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.

(4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) В недвижими имоти – културни ценности, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на младежта и спорта.

 

(7) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.

(8) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.

 

(9) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а.

 

(10) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет.

(11) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.

 

 

За да конкретизирам прилагам следната таблица:

 

ПродуктПолза
 

Сглобяема къща

Бързо и лесно, за малко пари, нов дом
 

Метална конструкция

Готова за монтаж и доставена до обекта
 

Готови елементи

 

Къщата идва на пакети

 

Бързо строене

 

6 дни до 50 кв.м.

Включени материали в ценатаВиК система, боя, смесители, покрив, обзавеждане баня
 

Доставка до обекта

 

Включена доставка до обекта

 

Сертификати

Всички ползвани материали са със сертификати
 

Екипи за сглобяване

Осигурен монтаж, не губиш време за търсене на хора
 

Екип за фундамент ( основа )

Възможно е полагане на основата от нашите екипи
 

Екип за проекта

 

Спестяваш време

 

Закон

Осигурявам проектна документация
Подарък обзавеждане за баняКъщите от каталога са с подарък обзавеждане за баня

 

Коментирай

  • Търсене