header_image
Търсене
Намерихме 0 резултата. Искате ли да видите резултатите сега?
Търсене
намерихме 0 разултата
Резултати от търсенето

Политика за защита на личните данни

Общи положения

www.homeskisiov.com работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.homeskisiov.com.

„Къщи Кисьов“ се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

Сайта събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото лице. Някои от услугите изискват да предоставите информация относно вашата физическа идентичност (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); семейна идентичност, културни интереси и други.

Физическото лице търсещо услугите на дружеството преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции www.homeskisiov.com е и информационна платформа (публична среда), която позволява на клиенти да разглеждат изложените имоти ако това е поискано от лицето, предоставило данните. Опцията за промяна на информацията за имотите може да се променя по всяко време.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни, в случаите, когато е посочена тази опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

Водени от убеждението, че сключването на сделка за продажба или наем на имоти някой път е дълъг процес, ние запазваме предоставената информация неограничено във времето, докато клиентите сами не поискат да променят или да премахнат данните си. „Къщи Кисьов“ спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи. Ние препоръчваме в подадената инфорнация да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В нашия сайт клиентите посочват име и адрес на недвижими имоти , както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.

ВАЖНО: „КЪЩИ КИСЬОВ“ НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ВИЕ КАТО ПОЛЗВАТЕЛ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до вашите лични данни

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта се свържете с нас.

Когато вие изпратите и/или изрично се съгласите ваши лични данни да бъдат изпратени на трети лица (български и чуждестранни заинтересовани лица, фирми посредници и др.), „Къщи Кисьов“ не осигурява достъп до вече получени от трети лица ваши данни, независимо от факта, че тези трети лица могат да съхраняват вашите данни в нашата система. В този смисъл, вие разбирате и приемате, че веднъж изпратени към трети лица, данните ви не могат да бъдат променяни, поправяни и/или изтрити.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:
• обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
• обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща или на място в наш офис и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Ние се задължаваме:
• Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
• Да поддържаме възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
• Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
• Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
• Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
• При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.
www.homeskisiov.com прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и клеинтските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. www.homeskisiov.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни.